وقتی لیلا خودش را در محاصره چند پسر در خانه مجردی سعید دید

وقتی لیلا خودش را در محاصره چند پسر در خانه مجردی سعید دید
حوادث رکنا: دختر جوان که از دست کتک های پدرش خسته شده بود وقتی پدرش به پسر عمویش جواب منفی در مراسم خواستگاری داد از خانه فرار کرد و ناخواسته پای در پاتوق دزدان و مردان تبهکار گذاشت.

وقتی لیلا خودش را در محاصره چند پسر در خانه مجردی سعید دید

حوادث رکنا: دختر جوان که از دست کتک های پدرش خسته شده بود وقتی پدرش به پسر عمویش جواب منفی در مراسم خواستگاری داد از خانه فرار کرد و ناخواسته پای در پاتوق دزدان و مردان تبهکار گذاشت.
وقتی لیلا خودش را در محاصره چند پسر در خانه مجردی سعید دید