پرونده دو مداح معروف به دادسرای عمومی تهران ارسال شد

پرونده دو مداح معروف به دادسرای عمومی تهران ارسال شد
یک مقام مسئول در دادسرای ویژه روحانیت گفت: پرونده دو مداح معروف به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.

پرونده دو مداح معروف به دادسرای عمومی تهران ارسال شد

یک مقام مسئول در دادسرای ویژه روحانیت گفت: پرونده دو مداح معروف به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.
پرونده دو مداح معروف به دادسرای عمومی تهران ارسال شد