پشت پرده اصراربرای تصویب یک لایحه

پشت پرده اصراربرای تصویب یک لایحه
قرار است لایحه الحاق به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی این هفته در صحن علنی مجلس بررسی شود،اما کارشناسان معتقدنداین طرح با رویکرد اقتصاد مقاومتی و سیاست خودکفایی کشاورزی در تضاد است.

پشت پرده اصراربرای تصویب یک لایحه

قرار است لایحه الحاق به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی این هفته در صحن علنی مجلس بررسی شود،اما کارشناسان معتقدنداین طرح با رویکرد اقتصاد مقاومتی و سیاست خودکفایی کشاورزی در تضاد است.
پشت پرده اصراربرای تصویب یک لایحه