پیشنهاد تغییر نام خیابان کارگر شمالی به مصدق

پیشنهاد تغییر نام خیابان کارگر شمالی به مصدق
حجت نظری گفت: پیشنهاد کمیسیون این است که این خیابان به نام مصدق نام گذاری شود و در ادامه خیابان کارگر جنوبی نیز با حذف پسوند جنوبی به نام کارگر شناخته شود.

پیشنهاد تغییر نام خیابان کارگر شمالی به مصدق

حجت نظری گفت: پیشنهاد کمیسیون این است که این خیابان به نام مصدق نام گذاری شود و در ادامه خیابان کارگر جنوبی نیز با حذف پسوند جنوبی به نام کارگر شناخته شود.
پیشنهاد تغییر نام خیابان کارگر شمالی به مصدق