چه کسانی بیمه اجتماعی می شوند

چه کسانی بیمه اجتماعی می شوند
پایگاه انقلاب نیوز: مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان گفت: یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از روستاییان و عشایر بیمه اجتماعی هستند که در قالب ۸ گروه تحت حمایت قرار دارند.

چه کسانی بیمه اجتماعی می شوند

پایگاه انقلاب نیوز: مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان گفت: یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از روستاییان و عشایر بیمه اجتماعی هستند که در قالب ۸ گروه تحت حمایت قرار دارند.
چه کسانی بیمه اجتماعی می شوند