کابینه رنگی، یک رنگ یا ماموریت محور

کابینه رنگی، یک رنگ یا ماموریت محور
مرتضی ابراهیمی – برای مسایل موجود در هر وزارت خانه بایستی ماموریتی برای وزیرآینده توسط رئیس جمهور در نظر گرفته شود و بر اساس ماموریتهای در نظر گرفته شده ودر راستای اجرایی شدن این ماموریتها از کاندیدهای وزارت برنامه اخذ گردد
دکتر حسین محمودی اصل کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به بررسی تشکیل کابینه جدید گفت: تشکیل کابینه بعنوان مهم ترین مساله پس از انتخابات از اهمیت بسزایی برخوردار است .تجارب گذشته نشان داده برای هر وزارت خانه عموما به تعهد و تخصص بیشتر توجه می شود و در ادامه گزینش های مختلف عمومی لحاظ می گردد. گاه صرفا داشتن تجربه و تا حدودی تخصص و آشنایی با رویکردهای سیاسی و هم سوی با رییس جمهور به انتخاب یک وزیر یا مدیران در لایحه های پایین تر می انجامد.
محمودی اصل افزود: شاید در شرایط ثبات و در شرایط معمولی چنین گزینش هایی مشکلی نداشته باشد اما در شرایط سخت اقتصادی کشور ، شرایط منطقه، لابی سخت صهیونیستی وبرخی کشورهای عربی و رویکرد دولت امریکا بایستی بیشتر به فکر تعریف مسایل موجود در هر وزارت خانه وهر سازمان و ماموریت وزیر یا مسؤل انتخابی بایستی در نظ …

کابینه رنگی، یک رنگ یا ماموریت محور

مرتضی ابراهیمی – برای مسایل موجود در هر وزارت خانه بایستی ماموریتی برای وزیرآینده توسط رئیس جمهور در نظر گرفته شود و بر اساس ماموریتهای در نظر گرفته شده ودر راستای اجرایی شدن این ماموریتها از کاندیدهای وزارت برنامه اخذ گردد
دکتر حسین محمودی اصل کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به بررسی تشکیل کابینه جدید گفت: تشکیل کابینه بعنوان مهم ترین مساله پس از انتخابات از اهمیت بسزایی برخوردار است .تجارب گذشته نشان داده برای هر وزارت خانه عموما به تعهد و تخصص بیشتر توجه می شود و در ادامه گزینش های مختلف عمومی لحاظ می گردد. گاه صرفا داشتن تجربه و تا حدودی تخصص و آشنایی با رویکردهای سیاسی و هم سوی با رییس جمهور به انتخاب یک وزیر یا مدیران در لایحه های پایین تر می انجامد.
محمودی اصل افزود: شاید در شرایط ثبات و در شرایط معمولی چنین گزینش هایی مشکلی نداشته باشد اما در شرایط سخت اقتصادی کشور ، شرایط منطقه، لابی سخت صهیونیستی وبرخی کشورهای عربی و رویکرد دولت امریکا بایستی بیشتر به فکر تعریف مسایل موجود در هر وزارت خانه وهر سازمان و ماموریت وزیر یا مسؤل انتخابی بایستی در نظ …
کابینه رنگی، یک رنگ یا ماموریت محور