کارنامه ۴۰ ساله در حوزه تأمین اجتماعی قابل دفاع نیست

کارنامه ۴۰ ساله در حوزه تأمین اجتماعی قابل دفاع نیست
وزیر بهداشت گفت: برای جلوگیری از کسری بودجه بیمه سلامت در سال ۹۷ نیاز به کوچک سازی بسته بیمه است.
به گزارش خبرنگار مهر ، حسن قاضی زاده هاشمی در اجلاس سراسری مدیران سازمان بیمه سلامت در ابتدا به سهم اندک بانوان در پست ریاست سازمان بیمه سلامت اشاره کرد و گفت: اگر قانون اجرا شود بیمه می تواند اجرا شود.
وی افزود: در دو دوره قانونگذاری اشاره شد به اینکه منابع بایدتجمیع شود تا خریدار تامین شود اما عوامل قانون گریزی وجود دارد. انشاالله نظر قانون گذار تامین شود.
وی ادامه داد: رقم ۷ هزار میلیارد برای سال ۹۷ کسری پیش بینی شد اما یک ریال هم نباید این کسری باشد و این منوط به کوچک شدن بسته بیمه است یا اینکه دولت منابع را تامین کند تا شما متهم به سوء مدیریت نشوید.
وزیر بهداشت در ادامه گفت: تعرفه ها در حوزه بیمه قابل دفاع نیست. بنده همین دیروز با آقای نوبخت صحبت می کردم که وقتی نرخ ارز تفاوت می کند طبیعی است که وسایل و تجهیزات پزشکی که عموماً از خارج وارد می شود با نرخ ارز هم بالا می رود و این مسئله با توجه به عدم تغییر تعرفه ها به خدماتی که به مردم ارائه می شود به شرکت های دارویی و خدماتی …

کارنامه ۴۰ ساله در حوزه تأمین اجتماعی قابل دفاع نیست

وزیر بهداشت گفت: برای جلوگیری از کسری بودجه بیمه سلامت در سال ۹۷ نیاز به کوچک سازی بسته بیمه است.
به گزارش خبرنگار مهر ، حسن قاضی زاده هاشمی در اجلاس سراسری مدیران سازمان بیمه سلامت در ابتدا به سهم اندک بانوان در پست ریاست سازمان بیمه سلامت اشاره کرد و گفت: اگر قانون اجرا شود بیمه می تواند اجرا شود.
وی افزود: در دو دوره قانونگذاری اشاره شد به اینکه منابع بایدتجمیع شود تا خریدار تامین شود اما عوامل قانون گریزی وجود دارد. انشاالله نظر قانون گذار تامین شود.
وی ادامه داد: رقم ۷ هزار میلیارد برای سال ۹۷ کسری پیش بینی شد اما یک ریال هم نباید این کسری باشد و این منوط به کوچک شدن بسته بیمه است یا اینکه دولت منابع را تامین کند تا شما متهم به سوء مدیریت نشوید.
وزیر بهداشت در ادامه گفت: تعرفه ها در حوزه بیمه قابل دفاع نیست. بنده همین دیروز با آقای نوبخت صحبت می کردم که وقتی نرخ ارز تفاوت می کند طبیعی است که وسایل و تجهیزات پزشکی که عموماً از خارج وارد می شود با نرخ ارز هم بالا می رود و این مسئله با توجه به عدم تغییر تعرفه ها به خدماتی که به مردم ارائه می شود به شرکت های دارویی و خدماتی …
کارنامه ۴۰ ساله در حوزه تأمین اجتماعی قابل دفاع نیست