کاش وزیر زن داشتیم

کاش وزیر زن داشتیم
تعداد نمایندگان زن ما کم است و وزیر زن هم نداریم که این عوامل سبب افت جایگاه ما در موضوع عدالت جنسیتی در جهان می شوند.

کاش وزیر زن داشتیم

تعداد نمایندگان زن ما کم است و وزیر زن هم نداریم که این عوامل سبب افت جایگاه ما در موضوع عدالت جنسیتی در جهان می شوند.
کاش وزیر زن داشتیم