کاهش تولید اوپک به رشد قیمت نفت در ۲۰۱۸ کمک می کند

کاهش تولید اوپک به رشد قیمت نفت در ۲۰۱۸ کمک می کند
اکوفارس: نظرسنجی از کارشناسان نشان داد با توجه به این که کاهش تولید اوپک به جبران پیامدهای منفی رشد تولید آمریکا کمک می کند، قیمت نفت در سال جاری میلادی افزایش می یابد.

کاهش تولید اوپک به رشد قیمت نفت در ۲۰۱۸ کمک می کند

اکوفارس: نظرسنجی از کارشناسان نشان داد با توجه به این که کاهش تولید اوپک به جبران پیامدهای منفی رشد تولید آمریکا کمک می کند، قیمت نفت در سال جاری میلادی افزایش می یابد.
کاهش تولید اوپک به رشد قیمت نفت در ۲۰۱۸ کمک می کند