کسری 118هزار میلیارد ی تامین اجتماعی تا 1404

کسری 118هزار میلیارد ی تامین اجتماعی تا 1404
نظام تامین اجتماعی یکی از اساسی ترین پیش نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و مهم ترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در کشورها به شمار می رود. در کشور ما نیز نظام تامین اجتماعی طبق اصل 29 قانون اساسی اهمیت مضاعف یافته است. بر این اساس، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و … حقی همگانی تلقی شده که در این زمینه دولت ها موظفند طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، این خدمات و حمایت های مالی را برای مردم فراهم کنند. با این حال، نگاهی به گستره سازمان تامین اجتماعی و وضعیت صندوق های فعال در این زمینه بیانگر این است که با وجود گستردگی، این نظام با چالش های اساسی مواجه است که زنگ خطر را برای یک بحران بزرگ در این حوزه به صدا در می آورد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین سازمان در این حوزه نشان می دهد که از سال 92، کسری نقدینگی جدی در این سازمان پدیدار شده است و اگر روندهای جاری ادامه …

کسری 118هزار میلیارد ی تامین اجتماعی تا 1404

نظام تامین اجتماعی یکی از اساسی ترین پیش نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و مهم ترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در کشورها به شمار می رود. در کشور ما نیز نظام تامین اجتماعی طبق اصل 29 قانون اساسی اهمیت مضاعف یافته است. بر این اساس، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و … حقی همگانی تلقی شده که در این زمینه دولت ها موظفند طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، این خدمات و حمایت های مالی را برای مردم فراهم کنند. با این حال، نگاهی به گستره سازمان تامین اجتماعی و وضعیت صندوق های فعال در این زمینه بیانگر این است که با وجود گستردگی، این نظام با چالش های اساسی مواجه است که زنگ خطر را برای یک بحران بزرگ در این حوزه به صدا در می آورد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین سازمان در این حوزه نشان می دهد که از سال 92، کسری نقدینگی جدی در این سازمان پدیدار شده است و اگر روندهای جاری ادامه …
کسری 118هزار میلیارد ی تامین اجتماعی تا 1404

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *