کشورهایی که فروش موادمخدر در آنها آزاد و قانونی شده است

کشورهایی که فروش موادمخدر در آنها آزاد و قانونی شده است
قانون آزادسازی مصرف مواد مخدر برای استفاده پزشکی و حتی عمومی در برخی از کشورها اجرا شده است.
به گزارش ایسنا، اعمال سیاست ها و اجرای قوانینی جهت مقابله با شیوع مصرف مواد مخدر از دغدغه های اصلی کشورها به حساب می آید اما مدت هاست شاهد آن هستیم که در کنار جنگ جهانیِ مبارزه با مواد مخدر، روش های جایگزین دیگری در جهت مدیریت مصرف مطرح شده است که آزادسازی فروش مواد مخدر با نسخ پزشکی و مصارف دارویی از جمله آن است.
به نوشته بیزنس اینسایدر، در این میان برخی از کشورها به عنوان یک راهکار قانون آزادسازی مصرف مواد مخدر با شرایط متفاوت را اجرا کرده اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
هلند: هلند از جمله کشورهایی است که به واسطه مدارا و تحمل مواد مخدر “سبک” همچون ماری جوانا و حشیش شناخته شده است. همچنین تا سال ۲۰۰۸ در این کشور قارچ های توهم زا در دسترس عموم بوده است. در وب سایت مربوط به سیاست های مواد مخدر این کشور آمده است: در کافی شاپ ها تحت شرایط خاصی شاه دانه به فروش می رسد اما مصرف و فروش هر گونه نوشیدنی های حاوی مواد الکلی ممنوع است. همچنین دولت هلند هیچ فردی را به دلیل همراه …

کشورهایی که فروش موادمخدر در آنها آزاد و قانونی شده است

قانون آزادسازی مصرف مواد مخدر برای استفاده پزشکی و حتی عمومی در برخی از کشورها اجرا شده است.
به گزارش ایسنا، اعمال سیاست ها و اجرای قوانینی جهت مقابله با شیوع مصرف مواد مخدر از دغدغه های اصلی کشورها به حساب می آید اما مدت هاست شاهد آن هستیم که در کنار جنگ جهانیِ مبارزه با مواد مخدر، روش های جایگزین دیگری در جهت مدیریت مصرف مطرح شده است که آزادسازی فروش مواد مخدر با نسخ پزشکی و مصارف دارویی از جمله آن است.
به نوشته بیزنس اینسایدر، در این میان برخی از کشورها به عنوان یک راهکار قانون آزادسازی مصرف مواد مخدر با شرایط متفاوت را اجرا کرده اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
هلند: هلند از جمله کشورهایی است که به واسطه مدارا و تحمل مواد مخدر “سبک” همچون ماری جوانا و حشیش شناخته شده است. همچنین تا سال ۲۰۰۸ در این کشور قارچ های توهم زا در دسترس عموم بوده است. در وب سایت مربوط به سیاست های مواد مخدر این کشور آمده است: در کافی شاپ ها تحت شرایط خاصی شاه دانه به فروش می رسد اما مصرف و فروش هر گونه نوشیدنی های حاوی مواد الکلی ممنوع است. همچنین دولت هلند هیچ فردی را به دلیل همراه …
کشورهایی که فروش موادمخدر در آنها آزاد و قانونی شده است