گرم تر شدن جنگ سرد!

گرم تر شدن جنگ سرد!
خبرگزاری میزان- آمریکا بار دیگر روسیه را به عنوان ابر رقیب خود در حوزه امنیتی و در عرصه بین المللی تعریف کرده و در کوره جنگ سردی نوین با فراز و نشیب های جدید می دمد که حداقل در کوتاه مدت، چشم اندازی برای پایان آن وجود ندارد.

گرم تر شدن جنگ سرد!

خبرگزاری میزان- آمریکا بار دیگر روسیه را به عنوان ابر رقیب خود در حوزه امنیتی و در عرصه بین المللی تعریف کرده و در کوره جنگ سردی نوین با فراز و نشیب های جدید می دمد که حداقل در کوتاه مدت، چشم اندازی برای پایان آن وجود ندارد.
گرم تر شدن جنگ سرد!