گروه سایپا در تعامل سازنده با قطعه سازان گام مهمی در تولید و اشتغال برداشته است

گروه سایپا در تعامل سازنده با قطعه سازان گام مهمی در تولید و اشتغال برداشته است
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: رشد و توسعه شرکت های خودروساز داخلی مانند سایپا باعث ایجاد اشتغال پایدار در صنعت کشور خواهد شد.

گروه سایپا در تعامل سازنده با قطعه سازان گام مهمی در تولید و اشتغال برداشته است

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: رشد و توسعه شرکت های خودروساز داخلی مانند سایپا باعث ایجاد اشتغال پایدار در صنعت کشور خواهد شد.
گروه سایپا در تعامل سازنده با قطعه سازان گام مهمی در تولید و اشتغال برداشته است
MIT License