گزارش زمین لرزه ازگله شماره ۲۲

گزارش زمین لرزه ازگله شماره ۲۲
قابل توجه مخاطبان محترم انجمن_امداد_ایرانیان و نیکوکاران گرامی:
اندک اندک شرایط در تهران دارد عادی می شود. آن حالت نابسامانی و ناهماهنگی درون دستگاهی و بین بخشی کم کم مرتفع شده است. البته این شرایط در برخی از سازمان ها که ارتباط و شرح خدمات مرتبط با مدیریت_شرایط_اضطراری نداشتند تاحدودی قابل قبول بود.
ولی بدترین شرایط و غیرقابل تصورترین حالت که به شخصه شاهد و مرتبط با آنها بودم برای برخی سازمان ها و مراکز دولتی و عمومی متولی و مسئول مدیریت_شرایط_اضطراری و مدیریت_عملیات_امدادونجات بود. مراکزی که طبق قانون باید اماده می بودند ولی نبودند و فردا هم می گویند بودیم ولی ما که می دانیم نبودند و هنوز هم نیستند.
در سالهای قبل بودجه های زیادی صرف موضوع پژوهش و آموزش و استانداردسازی و مستندسازی و … در این مراکز و دستگاه ها انجام شده است. بروز زمین لرزه_ازگله خیلی بد به ما و آنها که سالهاست نقاط ضعف را گوشزد می کنند نشان داد که آنهایی که باید آماده می بودند آمادگی مناسب برای مواجه با این شرایط را نداشتند. این ناهماهنگی و نبود آمادگی از سطح شهرستان تا ستاد ملی مشهود و دردآور بود.
امیدوار هست …

گزارش زمین لرزه ازگله شماره ۲۲

قابل توجه مخاطبان محترم انجمن_امداد_ایرانیان و نیکوکاران گرامی:
اندک اندک شرایط در تهران دارد عادی می شود. آن حالت نابسامانی و ناهماهنگی درون دستگاهی و بین بخشی کم کم مرتفع شده است. البته این شرایط در برخی از سازمان ها که ارتباط و شرح خدمات مرتبط با مدیریت_شرایط_اضطراری نداشتند تاحدودی قابل قبول بود.
ولی بدترین شرایط و غیرقابل تصورترین حالت که به شخصه شاهد و مرتبط با آنها بودم برای برخی سازمان ها و مراکز دولتی و عمومی متولی و مسئول مدیریت_شرایط_اضطراری و مدیریت_عملیات_امدادونجات بود. مراکزی که طبق قانون باید اماده می بودند ولی نبودند و فردا هم می گویند بودیم ولی ما که می دانیم نبودند و هنوز هم نیستند.
در سالهای قبل بودجه های زیادی صرف موضوع پژوهش و آموزش و استانداردسازی و مستندسازی و … در این مراکز و دستگاه ها انجام شده است. بروز زمین لرزه_ازگله خیلی بد به ما و آنها که سالهاست نقاط ضعف را گوشزد می کنند نشان داد که آنهایی که باید آماده می بودند آمادگی مناسب برای مواجه با این شرایط را نداشتند. این ناهماهنگی و نبود آمادگی از سطح شهرستان تا ستاد ملی مشهود و دردآور بود.
امیدوار هست …
گزارش زمین لرزه ازگله شماره ۲۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *