گزارش مجمع عمومی مشترک اتحادیه مؤسسات و تشکل های قرآنی

گزارش مجمع عمومی مشترک اتحادیه مؤسسات و تشکل های قرآنی
مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی ، جزئیات برپایی مجمع عمومی مشترک اتحادیه مؤسسات و تشکل های قرآنی را تشریح کرد.

گزارش مجمع عمومی مشترک اتحادیه مؤسسات و تشکل های قرآنی

مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی ، جزئیات برپایی مجمع عمومی مشترک اتحادیه مؤسسات و تشکل های قرآنی را تشریح کرد.
گزارش مجمع عمومی مشترک اتحادیه مؤسسات و تشکل های قرآنی