گواتمالا: ماه مه آینده سفارت خود را به قدس منتقل می کنیم

گواتمالا: ماه مه آینده سفارت خود را به قدس منتقل می کنیم
رئیس جمهوری گواتمالا از انتقال سفارت این کشور به قدس در ماه مه آینده خبر داد.

گواتمالا: ماه مه آینده سفارت خود را به قدس منتقل می کنیم

رئیس جمهوری گواتمالا از انتقال سفارت این کشور به قدس در ماه مه آینده خبر داد.
گواتمالا: ماه مه آینده سفارت خود را به قدس منتقل می کنیم