یادداشت/ سید رحیم لاری زد و بند السیسی با بن سلمان

یادداشت/ سید رحیم لاری زد و بند السیسی با بن سلمان
بدر العساکر، مدیر دفتر ولیعهد و وزیر دفاع آل سعود، وقتی که سه جنگنده مصری را در آسمان دید آن قدر ذوق زده شده بود که…

یادداشت/ سید رحیم لاری زد و بند السیسی با بن سلمان

بدر العساکر، مدیر دفتر ولیعهد و وزیر دفاع آل سعود، وقتی که سه جنگنده مصری را در آسمان دید آن قدر ذوق زده شده بود که…
یادداشت/ سید رحیم لاری زد و بند السیسی با بن سلمان