یادداشت وزیر راه درباره انضباط شهری و تفکیک نظارت از بازرسی ساخت

یادداشت وزیر راه درباره انضباط شهری و تفکیک نظارت از بازرسی ساخت
به گزارش ندای مردم ،عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در صفحه خود در فضای مجازی یادداشتی درباره انضباط شهری و تفکیک نظارت از بازرسی ساخت نوشته و در آن به موضوع نظارت بر عملکرد مهندسان در شهرسازی ایران پرداخته است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
بی گمان شهرهای موجود ایران خوب و یا بد تا حد گسترده ای متأثر از کار ما مهندسان است. یکی از ریشه های شلختگی شهری موجود خلط مبحث مسئولیت کنترل ساختمان است که آیا بر عهده ی مهندس ناظر است و یا آنکه وظیفه ی شهرداری هاست. امروز یک نظریه قانونی دراین باره اعلام کردم. ازآنجاکه این نظر بر زندگی شهری ایران به طور وسیعی اثر می گذارد، نیاز به توضیح و روشنگری است.
مدتی مثنوی یادداشت هایم تعطیل شد. حادثه ی سخت و تکان دهنده ی سقوط هواپیما و درگیری های پس ازآن نه فرصتی برای من می گذاشت که مطلبی را بنویسم و نه دل ودماغی برایم باقی مانده بود. حالا نیز، شاید عده ای انتظار داشته باشند که درباره ی آن حادثه نکاتی را بنویسم. البته این کار را خواهم کرد، لیکن نه اکنون. براساس قانون و یادمان های بین المللی تا زمانی که ستاد رسیدگی به سانحه نظرش را اعلام نداشته است، …

یادداشت وزیر راه درباره انضباط شهری و تفکیک نظارت از بازرسی ساخت

به گزارش ندای مردم ،عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در صفحه خود در فضای مجازی یادداشتی درباره انضباط شهری و تفکیک نظارت از بازرسی ساخت نوشته و در آن به موضوع نظارت بر عملکرد مهندسان در شهرسازی ایران پرداخته است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
بی گمان شهرهای موجود ایران خوب و یا بد تا حد گسترده ای متأثر از کار ما مهندسان است. یکی از ریشه های شلختگی شهری موجود خلط مبحث مسئولیت کنترل ساختمان است که آیا بر عهده ی مهندس ناظر است و یا آنکه وظیفه ی شهرداری هاست. امروز یک نظریه قانونی دراین باره اعلام کردم. ازآنجاکه این نظر بر زندگی شهری ایران به طور وسیعی اثر می گذارد، نیاز به توضیح و روشنگری است.
مدتی مثنوی یادداشت هایم تعطیل شد. حادثه ی سخت و تکان دهنده ی سقوط هواپیما و درگیری های پس ازآن نه فرصتی برای من می گذاشت که مطلبی را بنویسم و نه دل ودماغی برایم باقی مانده بود. حالا نیز، شاید عده ای انتظار داشته باشند که درباره ی آن حادثه نکاتی را بنویسم. البته این کار را خواهم کرد، لیکن نه اکنون. براساس قانون و یادمان های بین المللی تا زمانی که ستاد رسیدگی به سانحه نظرش را اعلام نداشته است، …
یادداشت وزیر راه درباره انضباط شهری و تفکیک نظارت از بازرسی ساخت