یک فرآیند پیچیده ی ارتباطی

یک فرآیند پیچیده ی ارتباطی
افکار عمومی نیرویی است که از آن تحت عنوان «بیداری ملت ها» می توان یاد کرد و در صورتی که قدرت آن دست کم گرفته شود، مشکل آفرین خواهد بود. لازار در کتاب «افکار عمومی» ما را متوجه قدرت این ماشین غول آسا در تعیین سرنوشت کشورها می کند.

افکار عمومی همچون ماشینی غول آسا در حرکت است و هرلحظه و در هرچهارچوب زمانی رنگی خاص می گیرد. افکار عمومی جریانی است که هرچند عیان است اما وجودش نادیده گرفته می شود و این خود برای دولت ها هزینه بردار است. نیرویی که از آن تحت عنوان «بیداری ملت ها» می توان یاد کرد در صورتی که قدرت آن دست کم گرفته شود، مشکل آفرین خواهد بود.
هرچند از افکار عمومی نمی توان تعریفی جامع و کامل ارائه داد اما می توان در درجه ی اول ویژگی های آن را شناخت و شرایطی که تحت تأثیر آن این فرآیند پویا جهت پیدا می کند را تشخیص داد. از سوی دیگر با شناخت تاریخچه ی رشد افکار عمومی و ورود آن به عرصه های گوناگون بشری است که می توان شناخت بهتری نسبت به آن پیدا کرد. از آنجایی که این جریان افکار عمومی است که سرنوشت جوامع بشری را مشخص می کند، شناخت روش سنجش آن نیز حائز اهمیت است. کتاب افکار عمومی …

یک فرآیند پیچیده ی ارتباطی

افکار عمومی نیرویی است که از آن تحت عنوان «بیداری ملت ها» می توان یاد کرد و در صورتی که قدرت آن دست کم گرفته شود، مشکل آفرین خواهد بود. لازار در کتاب «افکار عمومی» ما را متوجه قدرت این ماشین غول آسا در تعیین سرنوشت کشورها می کند.

افکار عمومی همچون ماشینی غول آسا در حرکت است و هرلحظه و در هرچهارچوب زمانی رنگی خاص می گیرد. افکار عمومی جریانی است که هرچند عیان است اما وجودش نادیده گرفته می شود و این خود برای دولت ها هزینه بردار است. نیرویی که از آن تحت عنوان «بیداری ملت ها» می توان یاد کرد در صورتی که قدرت آن دست کم گرفته شود، مشکل آفرین خواهد بود.
هرچند از افکار عمومی نمی توان تعریفی جامع و کامل ارائه داد اما می توان در درجه ی اول ویژگی های آن را شناخت و شرایطی که تحت تأثیر آن این فرآیند پویا جهت پیدا می کند را تشخیص داد. از سوی دیگر با شناخت تاریخچه ی رشد افکار عمومی و ورود آن به عرصه های گوناگون بشری است که می توان شناخت بهتری نسبت به آن پیدا کرد. از آنجایی که این جریان افکار عمومی است که سرنوشت جوامع بشری را مشخص می کند، شناخت روش سنجش آن نیز حائز اهمیت است. کتاب افکار عمومی …
یک فرآیند پیچیده ی ارتباطی