105 ساختمان و بازار در کرج در نقطه پرخطر قرار دارند

105 ساختمان و بازار در کرج در نقطه پرخطر قرار دارند
مدیرروابط عمومی سازمان آتش نشانی کرج گفت: به اخطارهای آتش نشانی درخصوص ساختمان ها و واحدهای صنفی ناایمن توجه چندانی نمی شود.

105 ساختمان و بازار در کرج در نقطه پرخطر قرار دارند

مدیرروابط عمومی سازمان آتش نشانی کرج گفت: به اخطارهای آتش نشانی درخصوص ساختمان ها و واحدهای صنفی ناایمن توجه چندانی نمی شود.
105 ساختمان و بازار در کرج در نقطه پرخطر قرار دارند