50 درصد کتابخانه های استان یزد فرسوده هستند

50 درصد کتابخانه های استان یزد فرسوده هستند
گروه اجتماعی: معاون اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی یزد گفت: 50 درصد کتابخانه های استان یزد فرسوده هستند.

50 درصد کتابخانه های استان یزد فرسوده هستند

گروه اجتماعی: معاون اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی یزد گفت: 50 درصد کتابخانه های استان یزد فرسوده هستند.
50 درصد کتابخانه های استان یزد فرسوده هستند