7 اختراع جدید ایرانی ثبت بین المللی می شود

7 اختراع جدید ایرانی ثبت بین المللی می شود
کارگروه ثبت اختراعات صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی به تازگی ثبت بین المللی 7 اختراع را تصویب کرد تا این اختراعات به زودی برای ثبت بین المللی وارد مرحله اجرایی سازی شوند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در کارگروه ثبت اختراعات از ثبت بین المللی اختراعات حمایت می کند در این راستا نیز تا کنون 61 اختراع از پژوهشگران ایرانی با حمایت صندوق ثبت بین المللی شده است. در آخرین جلسه این کارگروه نیز از میان 39 اختراع ارسال شده حمایت از 7 اختراع برای ثبت بین المللی تصویب شد. همچنین 11 اختراع برای داوری مجدد ارسال شدند.
از مزایای ثبت اختراع، عدم افشای نتایج با ارزش حاصل از تحقیقات شرکت های دانش بنیان و یا پایان نامه های دانشجویی در قالب مقاله؛ و کمک به تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران ونخبگان علمی و صنعتی است. بنابراین از اواخر سال 85 برنامه ریزی برای ایجاد فرآیندها و تهیه شیوه نامه های اجرایی لازم در خصوص نحوه حمایت و کمک به ثبت بین المللی اختراعات محققان، پژوهشگران و مخترعان کشور …

7 اختراع جدید ایرانی ثبت بین المللی می شود

کارگروه ثبت اختراعات صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی به تازگی ثبت بین المللی 7 اختراع را تصویب کرد تا این اختراعات به زودی برای ثبت بین المللی وارد مرحله اجرایی سازی شوند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در کارگروه ثبت اختراعات از ثبت بین المللی اختراعات حمایت می کند در این راستا نیز تا کنون 61 اختراع از پژوهشگران ایرانی با حمایت صندوق ثبت بین المللی شده است. در آخرین جلسه این کارگروه نیز از میان 39 اختراع ارسال شده حمایت از 7 اختراع برای ثبت بین المللی تصویب شد. همچنین 11 اختراع برای داوری مجدد ارسال شدند.
از مزایای ثبت اختراع، عدم افشای نتایج با ارزش حاصل از تحقیقات شرکت های دانش بنیان و یا پایان نامه های دانشجویی در قالب مقاله؛ و کمک به تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران ونخبگان علمی و صنعتی است. بنابراین از اواخر سال 85 برنامه ریزی برای ایجاد فرآیندها و تهیه شیوه نامه های اجرایی لازم در خصوص نحوه حمایت و کمک به ثبت بین المللی اختراعات محققان، پژوهشگران و مخترعان کشور …
7 اختراع جدید ایرانی ثبت بین المللی می شود