97 ، سالی خوب برای مترو/ فاینانس در راه متروی پایتخت

97 ، سالی خوب برای مترو/ فاینانس در راه متروی پایتخت
بارها از مسئولان مختلف شنیده ایم که تنها راه حل آلودگی هوا و ترافیک، توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو است، در سالهای اخیر نیز مسئولان شهر به توسعه مترو توجه زیادی داشتند اما آنچه که حالا در پس انتشار سند تحویل و تحول شهرداری مشخص شده، گواه این است که مترو در طول سالهای اخیر می توانست بهتر از شرایط موجود باشد. هرچند که عضو شورای شهر اعلام کرده که سال 97، سال خوبی برای مترو خواهد بود.

97 ، سالی خوب برای مترو/ فاینانس در راه متروی پایتخت

بارها از مسئولان مختلف شنیده ایم که تنها راه حل آلودگی هوا و ترافیک، توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو است، در سالهای اخیر نیز مسئولان شهر به توسعه مترو توجه زیادی داشتند اما آنچه که حالا در پس انتشار سند تحویل و تحول شهرداری مشخص شده، گواه این است که مترو در طول سالهای اخیر می توانست بهتر از شرایط موجود باشد. هرچند که عضو شورای شهر اعلام کرده که سال 97، سال خوبی برای مترو خواهد بود.
97 ، سالی خوب برای مترو/ فاینانس در راه متروی پایتخت