وداع با گوینده پیشکسوت خبر رادیو ؛ سیمین صداقت | فیلم

وداع با گوینده پیشکسوت خبر رادیو ؛ سیمین صداقت | فیلم
وداع با گوینده پیشکسوت خبر رادیو ؛ سیمین صداقت | فیلم
وداع با گوینده پیشکسوت خبر رادیو ؛ سیمین صداقت
🔵 صدایی ماندگار که خاموش شد
🔶به مناسبت درگذشت خانم سیمین صداقت، گوینده پیشکسوت خبر رادیو، روابط عمومی رسانه ملی پیام تسلیتی منتشر کرد.

وداع با گوینده پیشکسوت خبر رادیو ؛ سیمین صداقت | فیلم

وداع با گوینده پیشکسوت خبر رادیو ؛ سیمین صداقت | فیلم
وداع با گوینده پیشکسوت خبر رادیو ؛ سیمین صداقت
🔵 صدایی ماندگار که خاموش شد
🔶به مناسبت درگذشت خانم سیمین صداقت، گوینده پیشکسوت خبر رادیو، روابط عمومی رسانه ملی پیام تسلیتی منتشر کرد.
وداع با گوینده پیشکسوت خبر رادیو ؛ سیمین صداقت | فیلم