رواج شهر فروشی در کشور ، خلاء قانونی یا بن بست اجرائی ؟

رواج شهر فروشی در کشور ، خلاء قانونی یا بن بست اجرائی ؟
مازندران آنلاین – ساری – تراکم فروشی در نقاط شهری کشور زخم کهنه ای است که طی سه دهه اخیر نه تنها درمان نشده ، بلکه با گذشت زمان صدای اعتراض کارشناسان را تبدیل به فریاد کرده است .
تراکم فروشی به معنای فروش فضای ساخته شده در خارج از چارچوب های قانونی گفته می شود . این فضاهای اضافه بر قانون به طور معمول در دو شکل افقی و عمومی ساخته می شود و متخلفان با بردن پرونده تخلف خود به کمیسیون ماده 100 شهرداری ها بابت آن جریمه پراخت می کنند.
تراکم فروشی در ایران از دهه 60 و زمانی آغاز شد که دولت تامین مالی شهرداری ها را از بودجه سالانه خود حذف کرد و به علت عدم جایگزینی منابع ، کانال تامین مالی از طریق تراکم فروشی و تغییرکاربری مصوب و قانونی شد.
تراکم فروشی در واقع نوعی تخلف قانونی است که شهرداری ها از آن برای درآمدزائی استفاده می کنند ، تخلفی که در سال های اخیر علاوه بر ایجاد فضای مازاد به حذف بعضی از استانداردهای ساختمان سازی مانند تامین فضای پارکینگ هم تسری یافته است.
اگر چه بیشترین زیان ناشی از تراکم فروشی عاید شهروندان بویژه ساکنان شهرهای بزرگ می شود ، ولی بیشترین تقابل در این زمینه در …

رواج شهر فروشی در کشور ، خلاء قانونی یا بن بست اجرائی ؟

مازندران آنلاین – ساری – تراکم فروشی در نقاط شهری کشور زخم کهنه ای است که طی سه دهه اخیر نه تنها درمان نشده ، بلکه با گذشت زمان صدای اعتراض کارشناسان را تبدیل به فریاد کرده است .
تراکم فروشی به معنای فروش فضای ساخته شده در خارج از چارچوب های قانونی گفته می شود . این فضاهای اضافه بر قانون به طور معمول در دو شکل افقی و عمومی ساخته می شود و متخلفان با بردن پرونده تخلف خود به کمیسیون ماده 100 شهرداری ها بابت آن جریمه پراخت می کنند.
تراکم فروشی در ایران از دهه 60 و زمانی آغاز شد که دولت تامین مالی شهرداری ها را از بودجه سالانه خود حذف کرد و به علت عدم جایگزینی منابع ، کانال تامین مالی از طریق تراکم فروشی و تغییرکاربری مصوب و قانونی شد.
تراکم فروشی در واقع نوعی تخلف قانونی است که شهرداری ها از آن برای درآمدزائی استفاده می کنند ، تخلفی که در سال های اخیر علاوه بر ایجاد فضای مازاد به حذف بعضی از استانداردهای ساختمان سازی مانند تامین فضای پارکینگ هم تسری یافته است.
اگر چه بیشترین زیان ناشی از تراکم فروشی عاید شهروندان بویژه ساکنان شهرهای بزرگ می شود ، ولی بیشترین تقابل در این زمینه در …
رواج شهر فروشی در کشور ، خلاء قانونی یا بن بست اجرائی ؟