حاتمی کیا «آرام» نمی گیرد

بعد از شب های گفت وگوی حاتمی کیا با اکبر نبوی، آن شب برای اولین بار بود که حاتمی کیا سکوت خود را در علن شکسته بود و به صراحت مواضعش را اعلام عمومی می کرد. آن شب حاتمی کیا گریست. از سایت هایی گفت که او را «منافق» لقب داده بودند و نوشته بودند که او از همان ابتدا «نفوذی» بوده است. طالب زاده پای درددل های او نشسته بود و می شنید که حاتمی کیا می گفت: «ما در این حوزه یتیم هستیم و کسی را نداریم».

کرمان نیوز

سیستم اطلاع رسانی