ارتباط مستقیم و عجیب «وسایل جراحی» با بروز «آلزایمر»!

ارتباط مستقیم و عجیب «وسایل جراحی» با بروز «آلزایمر»!
تایج یک تحقیق نشان می دهد پروتئین های مرتبط با بیماری آلزایمر می توانند از طریق وسایل جراحی بین بیماران منتقل شوند.

ارتباط مستقیم و عجیب «وسایل جراحی» با بروز «آلزایمر»!

تایج یک تحقیق نشان می دهد پروتئین های مرتبط با بیماری آلزایمر می توانند از طریق وسایل جراحی بین بیماران منتقل شوند.
ارتباط مستقیم و عجیب «وسایل جراحی» با بروز «آلزایمر»!