«آنتروپوید» و اکران بین المللی

«آنتروپوید» و اکران بین المللی
درام ضد جنگ «آنتروپوید» همزمان با آمریکا، در دیگر کشورهای جهان هم اکران عمومی می شود. سیلیان مورفی بازیگر اصلی این فیلم است.

«آنتروپوید» و اکران بین المللی

درام ضد جنگ «آنتروپوید» همزمان با آمریکا، در دیگر کشورهای جهان هم اکران عمومی می شود. سیلیان مورفی بازیگر اصلی این فیلم است.
«آنتروپوید» و اکران بین المللی

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی