معرفی کتاب «آنک آن یتیم نظر کرده» به دانش آموزان همدان

معرفی کتاب «آنک آن یتیم نظر کرده» به دانش آموزان همدان
مسئول کتابخانه عمومی شهید خضریان همدان گفت: کتاب ارزشمند “آنک یتیم نظر کرده” در جمع دانش آموزان مدرسه برهان معرفی و بررسی شد.

معرفی کتاب «آنک آن یتیم نظر کرده» به دانش آموزان همدان

مسئول کتابخانه عمومی شهید خضریان همدان گفت: کتاب ارزشمند “آنک یتیم نظر کرده” در جمع دانش آموزان مدرسه برهان معرفی و بررسی شد.
معرفی کتاب «آنک آن یتیم نظر کرده» به دانش آموزان همدان