مدیریت «آینده» در فضای مجازی

بازخوانی وظایف محوله نهادها و دستگا ه های مرتبط با فضای مجازی، بازبینی گذشته و حال سطوح مختلف افکار عمومی پیش و پس از ظهور پدیده های اجتماعی به عنوان دو شاخص، در بازتعریف نحوه تعامل با این پدیده اجتماعی بسیار راهگشا خواهد بود.

خبرگذاری اصفحان

شهرداری