تمامی کودکان اتباع خارجی از امکانات آموزشی بهره مند می شوند

تمامی کودکان اتباع خارجی از امکانات آموزشی بهره مند می شوند
آشنانیوز: نقل از دادسرای عمومی و انقلاب مشهد قاضی محمدبخشی محبی گفت:براساس مصوبه جدید هیئت وزیران ازین پس کودکان اتباع خارجی وپناهندگان می توانند همانند سایر شهروندان از امکانات اموزشی بهره مند شوند و لذا وجود این آیین نامه از بسیاری از معضلات اجتماعی جلوگیری خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آشنانیوز، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت دادگستری در جلسه ای در اردیبهشت امسال آیین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی را تصویب کرد.بر اساس این آیین نامه، مدارک معتبر جهت ثبت نام اتباع خارجی در مدارس وزارت آموزش و …

تمامی کودکان اتباع خارجی از امکانات آموزشی بهره مند می شوند

آشنانیوز: نقل از دادسرای عمومی و انقلاب مشهد قاضی محمدبخشی محبی گفت:براساس مصوبه جدید هیئت وزیران ازین پس کودکان اتباع خارجی وپناهندگان می توانند همانند سایر شهروندان از امکانات اموزشی بهره مند شوند و لذا وجود این آیین نامه از بسیاری از معضلات اجتماعی جلوگیری خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آشنانیوز، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت دادگستری در جلسه ای در اردیبهشت امسال آیین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی را تصویب کرد.بر اساس این آیین نامه، مدارک معتبر جهت ثبت نام اتباع خارجی در مدارس وزارت آموزش و …
تمامی کودکان اتباع خارجی از امکانات آموزشی بهره مند می شوند

آپدیت نود 32 ورژن 9

بازی