«ارتباطات نوروزی و نوروز ارتباطی»

«ارتباطات نوروزی و نوروز ارتباطی»
هر سال از مشاهدات و تأملات دانشجویان در رویارویی با ایّام نوروزی نکته ها می آموزم و در تعریف متعارف نسبت میان رسانه ها و ارتباطات بیشتر دچار تردید می شوم، گویا باید در عبور از تالار نوروزی زمان و مکان به این واقعیت تسلیم شد که «ارتباطات» دامنه و دایره ای بزرگتر و عمیق تر از «رسانه ها» دارد، ارتباطات، مضمون و محتواست و رسانه، قالب و ظرف گاه مضمون و محتوا از قالب و ظرف که فراتر می رود ، بهتر و بیشتر به چشم می آید و حس می شود .
به گزارش کاوشگران روابط عمومی به نقل از شفقنا رسانه، هادی خانیکی، عضو …

«ارتباطات نوروزی و نوروز ارتباطی»

هر سال از مشاهدات و تأملات دانشجویان در رویارویی با ایّام نوروزی نکته ها می آموزم و در تعریف متعارف نسبت میان رسانه ها و ارتباطات بیشتر دچار تردید می شوم، گویا باید در عبور از تالار نوروزی زمان و مکان به این واقعیت تسلیم شد که «ارتباطات» دامنه و دایره ای بزرگتر و عمیق تر از «رسانه ها» دارد، ارتباطات، مضمون و محتواست و رسانه، قالب و ظرف گاه مضمون و محتوا از قالب و ظرف که فراتر می رود ، بهتر و بیشتر به چشم می آید و حس می شود .
به گزارش کاوشگران روابط عمومی به نقل از شفقنا رسانه، هادی خانیکی، عضو …
«ارتباطات نوروزی و نوروز ارتباطی»

عکس

باران دانلود