بازدید گروه «ارزیابی عملکرد نهاد» از کتابخانه های مازندران

گروه «سنجش و ارزیابی عملکرد نهاد» با سرپرستی روح الله هاشمی ذاکر در ادامه بازدیدهایشان، از اداره کل کتابخانه های عمومی و کتابخانه های نهادی مازندران بازدید می کنند.

دانلود سریال

ورزش و زندگی