ارزیابی وضعیت شفافیت پورتال سازمان های دولتی

ارزیابی وضعیت شفافیت پورتال سازمان های دولتی
با وجود جایگاه مهم وزارتخانه ها در ادارة کشور و نقش سازندة آنها درجلب اعتماد عمومی، موضوع شفافیت هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده و پورتال­های وزارتخانه ­ها درسطوح ابتدایی شفافیت قرار داشته و به توجه ویژه برای ارتقای کیفیت پورتال خود از نظر شفافیت نیاز دارد.

ارزیابی وضعیت شفافیت پورتال سازمان های دولتی

با وجود جایگاه مهم وزارتخانه ها در ادارة کشور و نقش سازندة آنها درجلب اعتماد عمومی، موضوع شفافیت هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده و پورتال­های وزارتخانه ­ها درسطوح ابتدایی شفافیت قرار داشته و به توجه ویژه برای ارتقای کیفیت پورتال خود از نظر شفافیت نیاز دارد.
ارزیابی وضعیت شفافیت پورتال سازمان های دولتی

بازدید گروه «ارزیابی عملکرد نهاد» از کتابخانه های مازندران

گروه «سنجش و ارزیابی عملکرد نهاد» با سرپرستی روح الله هاشمی ذاکر در ادامه بازدیدهایشان، از اداره کل کتابخانه های عمومی و کتابخانه های نهادی مازندران بازدید می کنند.

دانلود سریال

ورزش و زندگی