افتتاح «استودیو الفبا» در روابط عمومی آموزش و پرورش

افتتاح «استودیو الفبا» در روابط عمومی آموزش و پرورش
با حضور وزیر آموزش و پرورش در مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی، از «استودیو الفبا» رونمایی شد.

افتتاح «استودیو الفبا» در روابط عمومی آموزش و پرورش

با حضور وزیر آموزش و پرورش در مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی، از «استودیو الفبا» رونمایی شد.
افتتاح «استودیو الفبا» در روابط عمومی آموزش و پرورش