دلایل انفجار در آزمایشگاه شیمی یکی از دبیرستان های استان اصفهان

دلایل انفجار در آزمایشگاه شیمی یکی از دبیرستان های استان اصفهان
مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان توضیحاتی را در رابطه با انفجار در آزمایشگاه شیمی یکی از دبیرستان های دخترانه شهرستان مبارکه ارائه کرد.

دلایل انفجار در آزمایشگاه شیمی یکی از دبیرستان های استان اصفهان

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان توضیحاتی را در رابطه با انفجار در آزمایشگاه شیمی یکی از دبیرستان های دخترانه شهرستان مبارکه ارائه کرد.
دلایل انفجار در آزمایشگاه شیمی یکی از دبیرستان های استان اصفهان