«اصلاح برجام» نسخه جدید «ابطال برجام»/جلسه محرمانه لندن ، پاریس و واشنگتن علیه ایران

«اصلاح برجام» نسخه جدید «ابطال برجام»/جلسه محرمانه لندن ، پاریس و واشنگتن علیه ایران
به گزارش وعده صادق  ،در تابستان امسال و در آستانه برگزای نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، مذاکرات مفصلی میان مقامات آمریکایی ، انگلیسی و فرانسوی در قبال برجام برگزار شد. انگلیس به عنوان متحد سنتی ایالات متحده و فرانسه به عنوان یکی از کشورهای عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، وارد معامله ای تمام عیار با واشنگتن بر سر برجام شده اند.
اگرچه پاریس و لندن بارها مخالفت خود را با خروج آمریکا از برجام اعلام کرده و خواستار احترام به توافق هسته ای شده اند، اما در عمل، شاهد همراهی نسبی فرانسه و انگلیس با ایالات متحده آمریکا بر سر اصلاح برجام هستیم. به عبارت بهتر، فرانسه و انگلیس در صددند “اصلاح برجام” را به عنوان موضوعی “قابل قبول” جلوه داده و میان آن با “ابطال برجام” تفکیک قائل شوند. این در حالیست که هر گونه اصلاح بجام به مثابه تغییر برجام و هر گونه تغییری در برجام به معنای لغو توافق هسته ای می باشد. این موضوعی است که فرانسه و انگلیس ( که اتفاقا مستقیما در جریان توافق هسته ای قرار داشته اند) نمی توانند منکر آن شوند!
در این معادله، دولت فرانسه نقش پرنگی را ایفا می کند. …

«اصلاح برجام» نسخه جدید «ابطال برجام»/جلسه محرمانه لندن ، پاریس و واشنگتن علیه ایران

به گزارش وعده صادق  ،در تابستان امسال و در آستانه برگزای نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، مذاکرات مفصلی میان مقامات آمریکایی ، انگلیسی و فرانسوی در قبال برجام برگزار شد. انگلیس به عنوان متحد سنتی ایالات متحده و فرانسه به عنوان یکی از کشورهای عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، وارد معامله ای تمام عیار با واشنگتن بر سر برجام شده اند.
اگرچه پاریس و لندن بارها مخالفت خود را با خروج آمریکا از برجام اعلام کرده و خواستار احترام به توافق هسته ای شده اند، اما در عمل، شاهد همراهی نسبی فرانسه و انگلیس با ایالات متحده آمریکا بر سر اصلاح برجام هستیم. به عبارت بهتر، فرانسه و انگلیس در صددند “اصلاح برجام” را به عنوان موضوعی “قابل قبول” جلوه داده و میان آن با “ابطال برجام” تفکیک قائل شوند. این در حالیست که هر گونه اصلاح بجام به مثابه تغییر برجام و هر گونه تغییری در برجام به معنای لغو توافق هسته ای می باشد. این موضوعی است که فرانسه و انگلیس ( که اتفاقا مستقیما در جریان توافق هسته ای قرار داشته اند) نمی توانند منکر آن شوند!
در این معادله، دولت فرانسه نقش پرنگی را ایفا می کند. …
«اصلاح برجام» نسخه جدید «ابطال برجام»/جلسه محرمانه لندن ، پاریس و واشنگتن علیه ایران