«اصل 59 قانون اساسی» چالش یا فرصت؟

«اصل 59 قانون اساسی» چالش یا فرصت؟
خسروشاهی گفت: اصل 59 قانون اساسی در فصل پنجم قانون اساسی که حق حاکمیت ملت را عنوان می کند آمده است و می تواند یک اصل کلیدی و راهگشا در خیلی از مسائل باشد. این اصل جلوه ای از مردم سالاری است که در نظام سیاسی ما پذیرفته شده است.

«اصل 59 قانون اساسی» چالش یا فرصت؟

خسروشاهی گفت: اصل 59 قانون اساسی در فصل پنجم قانون اساسی که حق حاکمیت ملت را عنوان می کند آمده است و می تواند یک اصل کلیدی و راهگشا در خیلی از مسائل باشد. این اصل جلوه ای از مردم سالاری است که در نظام سیاسی ما پذیرفته شده است.
«اصل 59 قانون اساسی» چالش یا فرصت؟