مواضع ضد ایرانی «الجبیر» در مونیخ

مواضع ضد ایرانی «الجبیر» در مونیخ
شهیدخبر: وزیر خارجه عربستان در سخنرانی امروز در کنفرانس امنیتی مونیخ مواضع ضد ایرانی کشورش را تکرار کرد.

مواضع ضد ایرانی «الجبیر» در مونیخ

شهیدخبر: وزیر خارجه عربستان در سخنرانی امروز در کنفرانس امنیتی مونیخ مواضع ضد ایرانی کشورش را تکرار کرد.
مواضع ضد ایرانی «الجبیر» در مونیخ