اتصال تهران – مسکو با یک قطار سریع السیر

اتصال تهران – مسکو با یک قطار سریع السیر
یک وب سایت خبری در روسیه از افزایش احتمال وصل شدن تهران ـ مسکو با یک قطار سریع السیر خبر داد.

اتصال تهران – مسکو با یک قطار سریع السیر

یک وب سایت خبری در روسیه از افزایش احتمال وصل شدن تهران ـ مسکو با یک قطار سریع السیر خبر داد.
اتصال تهران – مسکو با یک قطار سریع السیر

طاووس موزیک