“ام.اس” ناتوان کننده نیست/با “شاد زیستن” آن را کنترل کنید

“ام.اس” ناتوان کننده نیست/با “شاد زیستن” آن را کنترل کنید
یک فلوشیپ ام اس تاکید کرد: استفاده از طب سنتی، طب سوزنی، هومیوپاتی، انرژی درمانی و مکمل های غذایی در درمان ام اس هیچ تاثیری ندارد.
دکتر احسان محمدیانی نژاد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: فرد جوان یا میانسالی که در سال های فعالیت خود می باشند و انبوهی از آرزوها دارند، به یکباره دچار بیماری مزمنی می شوند که برای سال های طولانی یا حتی پایان عمر باید با آن زندگی کنند. طبیعی است که همیشه به دنبال راهی می باشند تا بیماری برای همیشه ریشه کن شود. بخش زیادی از علت این موضوع به این دلیل است که ما اطلاع کافی در اختیار مردم نمی گذاریم؛ در نتیجه طبیعی است که افرادی خارج از سیستم علمی برای سودجویی یا خودنمایی به این حوزه وارد شوند. آنها می توانند روی افکار عمومی به خصوص بیماران ام اس تاثیرگذار باشند.
با “ورزش” و “شاد زیستن” ام. اس را کنترل کنید
وی در ادامه: هنوز هم بسیاری از بیماران ام اس تصور می کنند این بیماری برابر با ناتوانی است؛ در حالی که چنین نیست. حدود سه میلیون نفر در دنیا به این بیماری مبتلا می باشند، اما هرکس بیماری خود را دارد. یکی از مشکلات ما همانندسازی بیماران است. آنها …

“ام.اس” ناتوان کننده نیست/با “شاد زیستن” آن را کنترل کنید

یک فلوشیپ ام اس تاکید کرد: استفاده از طب سنتی، طب سوزنی، هومیوپاتی، انرژی درمانی و مکمل های غذایی در درمان ام اس هیچ تاثیری ندارد.
دکتر احسان محمدیانی نژاد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: فرد جوان یا میانسالی که در سال های فعالیت خود می باشند و انبوهی از آرزوها دارند، به یکباره دچار بیماری مزمنی می شوند که برای سال های طولانی یا حتی پایان عمر باید با آن زندگی کنند. طبیعی است که همیشه به دنبال راهی می باشند تا بیماری برای همیشه ریشه کن شود. بخش زیادی از علت این موضوع به این دلیل است که ما اطلاع کافی در اختیار مردم نمی گذاریم؛ در نتیجه طبیعی است که افرادی خارج از سیستم علمی برای سودجویی یا خودنمایی به این حوزه وارد شوند. آنها می توانند روی افکار عمومی به خصوص بیماران ام اس تاثیرگذار باشند.
با “ورزش” و “شاد زیستن” ام. اس را کنترل کنید
وی در ادامه: هنوز هم بسیاری از بیماران ام اس تصور می کنند این بیماری برابر با ناتوانی است؛ در حالی که چنین نیست. حدود سه میلیون نفر در دنیا به این بیماری مبتلا می باشند، اما هرکس بیماری خود را دارد. یکی از مشکلات ما همانندسازی بیماران است. آنها …
“ام.اس” ناتوان کننده نیست/با “شاد زیستن” آن را کنترل کنید