مرگ غریبانه خالق «بابا آب داد»

مرگ غریبانه خالق «بابا آب داد»
دهم اسفند ماه، شش روز پیش یکی از مولفان اصلی کتاب فارسی اول ابتدایی و از همراهان همیشگی محمد بهمن بیگی، بنیانگذار آموزش و پرورش عشایری جان خود را از دست داد.

مرگ غریبانه خالق «بابا آب داد»

دهم اسفند ماه، شش روز پیش یکی از مولفان اصلی کتاب فارسی اول ابتدایی و از همراهان همیشگی محمد بهمن بیگی، بنیانگذار آموزش و پرورش عشایری جان خود را از دست داد.
مرگ غریبانه خالق «بابا آب داد»