خیریه «باران اهالی رسانه» فعالیت خود را آغاز کرد

خیریه «باران اهالی رسانه» فعالیت خود را آغاز کرد
جمعی از اهالی رسانه باهدف افزایش مشارکت عمومی در ارائه خدمات عام المنفعه و نهادینه سازی فرهنگ دینی – انسانی خیریه و اشاعه این فرهنگ، موسسه باران رسانگاران راه اندازی کردند.

خیریه «باران اهالی رسانه» فعالیت خود را آغاز کرد

جمعی از اهالی رسانه باهدف افزایش مشارکت عمومی در ارائه خدمات عام المنفعه و نهادینه سازی فرهنگ دینی – انسانی خیریه و اشاعه این فرهنگ، موسسه باران رسانگاران راه اندازی کردند.
خیریه «باران اهالی رسانه» فعالیت خود را آغاز کرد