نشست فرمانداران، شهرداران و شوراها برای بافت های تاریخی و فرسوده/ تأکید بر نگاه ویژه به شهرهای جنوب فارس در موضوع «بازآفرینی»

نشست فرمانداران، شهرداران و شوراها برای بافت های تاریخی و فرسوده/ تأکید بر نگاه ویژه به شهرهای جنوب فارس در موضوع «بازآفرینی»
دومین جلسه ى «ستاد بازآفرینى شهرها»ى حوزه استحفاظى اداره کل راه و شهرسازى لارستان در سالن جلسات شرکت مادر تخصصى عمران و بهسازى شهرى ایران برگزار شد.
در فاصله کمتر از دو هفته و پس از برگزارى اولین جلسه در اداره کل راه و شهرسازى لارستان با حضور دکتر مجید روستا عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصى عمران و بهسازى، این بار و در دومین جلسه با هماهنگى اداره کل راه و شهرسازى لارستان، فرمانداران، رؤساى شوراهاى شهر و شهرداران لارستان، خنج، گراش و لامرد با هدف پیشبرد مسائل به تهران فراخوانده شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی، در این جلسه دکتر روستا در خصوص راه اندازى ستاد بازآفرینى حوزه استحفاظی این اداره کل که شامل چهار شهرستان لارستان، خنج، گراش و لامرد است؛ همگرایى و هماهنگى آنها را کم نظیر دانست و تأکید کرد: با توجه به متفاوت بودن جنس مقولات بازآفرینى این چهار شهرستان از سایر مناطق استان، مستلزم نگاه ویژه ملى به منطقه جنوب فارس و ایجاد شبکه با رویکرد منافع مشترک هستیم.
وى افزود: بحمدالله در این چهار شهر با مسائلى مربوط به بافت تاریخى و بافت فرسوده شهرى و روستایی درگیریم و …

نشست فرمانداران، شهرداران و شوراها برای بافت های تاریخی و فرسوده/ تأکید بر نگاه ویژه به شهرهای جنوب فارس در موضوع «بازآفرینی»

دومین جلسه ى «ستاد بازآفرینى شهرها»ى حوزه استحفاظى اداره کل راه و شهرسازى لارستان در سالن جلسات شرکت مادر تخصصى عمران و بهسازى شهرى ایران برگزار شد.
در فاصله کمتر از دو هفته و پس از برگزارى اولین جلسه در اداره کل راه و شهرسازى لارستان با حضور دکتر مجید روستا عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصى عمران و بهسازى، این بار و در دومین جلسه با هماهنگى اداره کل راه و شهرسازى لارستان، فرمانداران، رؤساى شوراهاى شهر و شهرداران لارستان، خنج، گراش و لامرد با هدف پیشبرد مسائل به تهران فراخوانده شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی، در این جلسه دکتر روستا در خصوص راه اندازى ستاد بازآفرینى حوزه استحفاظی این اداره کل که شامل چهار شهرستان لارستان، خنج، گراش و لامرد است؛ همگرایى و هماهنگى آنها را کم نظیر دانست و تأکید کرد: با توجه به متفاوت بودن جنس مقولات بازآفرینى این چهار شهرستان از سایر مناطق استان، مستلزم نگاه ویژه ملى به منطقه جنوب فارس و ایجاد شبکه با رویکرد منافع مشترک هستیم.
وى افزود: بحمدالله در این چهار شهر با مسائلى مربوط به بافت تاریخى و بافت فرسوده شهرى و روستایی درگیریم و …
نشست فرمانداران، شهرداران و شوراها برای بافت های تاریخی و فرسوده/ تأکید بر نگاه ویژه به شهرهای جنوب فارس در موضوع «بازآفرینی»