طنزنویسی در مارکتینگ (بازاردانی) ایران

طنزنویسی در مارکتینگ (بازاردانی) ایران
شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا) ، پرویز شاپور، بنیان گذار مکتب تازه ای در طنزنویسی ایران به نام کاریکلماتور است.
کاریکلماتور ترکیبی است از کاریکاتور و کلمات.
کاریکلماتور اکنون به عنوان یک قالب و یک عنصر جای خود را در ادبیات ما باز کرده و پیروان زیادی دارد.
به عبارت دیگر کاریکلماتور، کاریکاتوری است که به جای تصویر، با کلمات بیان می شود، البته کاریکلماتور گاهی فراتر از این تعریف است. (شاپور – 1387 – 23)
در تعریف طنز برخی معتقدند طنز هنری است که عدم تناسبات در عرصه های گوناگون اجتماعی را …

طنزنویسی در مارکتینگ (بازاردانی) ایران

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا) ، پرویز شاپور، بنیان گذار مکتب تازه ای در طنزنویسی ایران به نام کاریکلماتور است.
کاریکلماتور ترکیبی است از کاریکاتور و کلمات.
کاریکلماتور اکنون به عنوان یک قالب و یک عنصر جای خود را در ادبیات ما باز کرده و پیروان زیادی دارد.
به عبارت دیگر کاریکلماتور، کاریکاتوری است که به جای تصویر، با کلمات بیان می شود، البته کاریکلماتور گاهی فراتر از این تعریف است. (شاپور – 1387 – 23)
در تعریف طنز برخی معتقدند طنز هنری است که عدم تناسبات در عرصه های گوناگون اجتماعی را …
طنزنویسی در مارکتینگ (بازاردانی) ایران