تحقیقات بازار (بازاریابی) و توسعه محصول

تحقیقات بازار (بازاریابی) و توسعه محصول
رسانه های اجتماعی به شرکت ها اجازه می دهند تا مستقیماً به سراغ مشتری های خود، مشتری های احتمالی و مخاطبین عمومی رفته تا بازخورد فوری و مستقیم محصولات، خدمات، تبلیغات و یا سایر پیشنهادات خود را دریافت نمایند.

تحقیقات بازار (بازاریابی) و توسعه محصول

رسانه های اجتماعی به شرکت ها اجازه می دهند تا مستقیماً به سراغ مشتری های خود، مشتری های احتمالی و مخاطبین عمومی رفته تا بازخورد فوری و مستقیم محصولات، خدمات، تبلیغات و یا سایر پیشنهادات خود را دریافت نمایند.
تحقیقات بازار (بازاریابی) و توسعه محصول

فروش بک لینک