«بانوی هفت هزار ساله» از تنهایی در آمد

«بانوی هفت هزار ساله» از تنهایی در آمد
روحی مدیر روابط عمومی موزه ملی ایران در خصوص وضعیت این روزهای «اسکلت بانوی هفت هزارساله» گفت: برای پایش محیطی سعی می کنیم تا ساعات بازدید از این اثر تاریخی را کمتر کنیم و هر چند وقت یک بار کارشناسان ما، از آن بازبینی و مرمت می کنند. به همین علت باید تعداد بازدید کننده کم باشد و فعلا قصد افزایش ساعت بازدید از آن را نداریم.
وی همچنین درباره میزان بادید از این اثر تاریخی در نوروز امسال گفت: میزان بازدیدکنندگان خیلی خوب بود؛ چرا که ساعت بازدید از این بانو، فقط ۳ساعت بود؛ یعنی 11 تا 14.
روحی همچنین در خصوص …

«بانوی هفت هزار ساله» از تنهایی در آمد

روحی مدیر روابط عمومی موزه ملی ایران در خصوص وضعیت این روزهای «اسکلت بانوی هفت هزارساله» گفت: برای پایش محیطی سعی می کنیم تا ساعات بازدید از این اثر تاریخی را کمتر کنیم و هر چند وقت یک بار کارشناسان ما، از آن بازبینی و مرمت می کنند. به همین علت باید تعداد بازدید کننده کم باشد و فعلا قصد افزایش ساعت بازدید از آن را نداریم.
وی همچنین درباره میزان بادید از این اثر تاریخی در نوروز امسال گفت: میزان بازدیدکنندگان خیلی خوب بود؛ چرا که ساعت بازدید از این بانو، فقط ۳ساعت بود؛ یعنی 11 تا 14.
روحی همچنین در خصوص …
«بانوی هفت هزار ساله» از تنهایی در آمد

خرید بک لینک

پرس نیوز