چرا روحانی در نشست خبری دیروز بیش از ۷۰ مرتبه گفت «باید»؟

چرا روحانی در نشست خبری دیروز بیش از ۷۰ مرتبه گفت «باید»؟
عملکرد رئیس جمهور و دولتمردان در حالی با وعده و وعید در حال گذران و باید بشودها همراه است که رهبر انقلاب در ۲۲ خردادماه ۹۶ که یکی از دیدارهای مهم دولتی ها با ایشان بود، فرمودند مخاطب و مجریِ عمده این موارد، خود ایشان و تیم کاری دولت است.

چرا روحانی در نشست خبری دیروز بیش از ۷۰ مرتبه گفت «باید»؟

عملکرد رئیس جمهور و دولتمردان در حالی با وعده و وعید در حال گذران و باید بشودها همراه است که رهبر انقلاب در ۲۲ خردادماه ۹۶ که یکی از دیدارهای مهم دولتی ها با ایشان بود، فرمودند مخاطب و مجریِ عمده این موارد، خود ایشان و تیم کاری دولت است.
چرا روحانی در نشست خبری دیروز بیش از ۷۰ مرتبه گفت «باید»؟