برنامه های مفصلی برای بحران آب داریم

برنامه های مفصلی برای بحران آب داریم
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اتاق بازرگانی اصفهان چه در شورای گفت وگو و چه در جلسات دیگر، پیشنهاداتی را به استاندار اصفهان ارائه کرده و کمیسیون کشاورزی این اتاق نیز برنامه های مفصلی در خصوص آب داشته است.

برنامه های مفصلی برای بحران آب داریم

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اتاق بازرگانی اصفهان چه در شورای گفت وگو و چه در جلسات دیگر، پیشنهاداتی را به استاندار اصفهان ارائه کرده و کمیسیون کشاورزی این اتاق نیز برنامه های مفصلی در خصوص آب داشته است.
برنامه های مفصلی برای بحران آب داریم

برنامه دولت برای کاهش آلودگی هوا

برنامه دولت برای کاهش آلودگی هوا
آریا بازار – هیات دولت در لایحه بودجه 97 علاوه بر منظور کردن اعتباراتی برای کمک به حل مشکل آلودگی هوا و تقویت حمل ونقل عمومی پایتخت، شهرداری تهران را مکلف کرد نسبت به اجرای سراسری طرح «LEZ» در سال آینده اقدام کند.
حساسیت ویژه دولت نسبت به ترافیک و آلودگی هوا به عنوان دو معضل اصلی پایتخت در تبصره های لایحه بودجه 97 منعکس شده است. دولت در بند «ب» تبصره «8» لایحه بودجه 97 که روز گذشته از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، مقرر کرده به منظور اجرای ماده 6 قانون هوای پاک مبنی بر الزام اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق متوقف کردن و صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهرداری تهران مکلف به اجرای طرح ناحیه کم انتشار آلاینده موسوم به «کاهش (LEZ)» شده است. به گزارش دنیای اقتصاد، در این راستا نیروی انتظامی نیز مکلف به جریمه متخلفان شده و مقرر شده درآمد حاصل از جریمه خودروهای آلاینده را به حساب خزانه داری کل واریز کند تا این منابع در جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل ونقل عمومی به شهرداری تهران اختصاص یابد.
هرچند اجرای نسخه ناقصی از طرح «LEZ» از …

برنامه دولت برای کاهش آلودگی هوا

آریا بازار – هیات دولت در لایحه بودجه 97 علاوه بر منظور کردن اعتباراتی برای کمک به حل مشکل آلودگی هوا و تقویت حمل ونقل عمومی پایتخت، شهرداری تهران را مکلف کرد نسبت به اجرای سراسری طرح «LEZ» در سال آینده اقدام کند.
حساسیت ویژه دولت نسبت به ترافیک و آلودگی هوا به عنوان دو معضل اصلی پایتخت در تبصره های لایحه بودجه 97 منعکس شده است. دولت در بند «ب» تبصره «8» لایحه بودجه 97 که روز گذشته از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، مقرر کرده به منظور اجرای ماده 6 قانون هوای پاک مبنی بر الزام اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق متوقف کردن و صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهرداری تهران مکلف به اجرای طرح ناحیه کم انتشار آلاینده موسوم به «کاهش (LEZ)» شده است. به گزارش دنیای اقتصاد، در این راستا نیروی انتظامی نیز مکلف به جریمه متخلفان شده و مقرر شده درآمد حاصل از جریمه خودروهای آلاینده را به حساب خزانه داری کل واریز کند تا این منابع در جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل ونقل عمومی به شهرداری تهران اختصاص یابد.
هرچند اجرای نسخه ناقصی از طرح «LEZ» از …
برنامه دولت برای کاهش آلودگی هوا