۱۴ واحد صنفی لوازم آرایشی و بهداشتی در اصفهان پلمب شد

۱۴ واحد صنفی لوازم آرایشی و بهداشتی در اصفهان پلمب شد
رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از پلمب ۱۴ واحد صنفی لوازم آرایشی و بهداشتی متخلف در اجرای طرح بازدید و کنترل واحدهای صنفی این پلیس در شهر اصفهان خبر داد.

۱۴ واحد صنفی لوازم آرایشی و بهداشتی در اصفهان پلمب شد

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از پلمب ۱۴ واحد صنفی لوازم آرایشی و بهداشتی متخلف در اجرای طرح بازدید و کنترل واحدهای صنفی این پلیس در شهر اصفهان خبر داد.
۱۴ واحد صنفی لوازم آرایشی و بهداشتی در اصفهان پلمب شد

ترش مزه های غیر بهداشتی را بشناسید

ترش مزه های غیر بهداشتی را بشناسید
سلامت نیوز : روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای، اسامی برخی فرآورده های غذایی ترش مزه را به علت جعل یا نداشتن اسناد بهداشتی مورد نیاز، غیر مجاز اعلام کرد.
به گزارش سلامت نیوز، روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای علاوه بر معرفی برخی فرآورده های غذایی ترش مزه فاقد مستندات بهداشتی، از مردم خواست از خریداری آنها بپرهیزند.
بنا به این گزارش، ﻟﻮاﺷﮏ با نام تجاری ﺑﻠﻮچ، آﻟﻮﭼﻪ ﻓﺮآوری ﺷﺪه با نام های تجاری ﺑﻬﻨﺎزﺗﺮش ، ﻣﯽ ﺧﻮش، آﻟﻮﭼﻪ ﻓﺮآوری ﺷﺪه ذﻏﺎل اﺧﺘﻪ با نام تجاری ﺻبا، ﻟﻮاﺷﮏ روﻟﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ اورﻣﺎن با نام تجاری اورﻣﺎن و آﻟﻮﭼﻪ با نام تجاری ارﻏﻮان غیرمجاز اعلام شده است.
همچنین در این اطلاعیه، آﻟﺒﺎﻟﻮ ﻋﺴﻠﯽ با نام تجاری ﯾﺎﺳﯿﻦ و آﻟﻮﭼﻪ زردآﻟﻮ و ﺧﺸﮑﺒﺎر با نام تجاری ﻫﻔﺖ ﺳﺘﺎره به علت جعل اسناد مورد نیاز اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی به عنوان محصولات غیر مجاز برای عرضه و مصرف معرفی شده اند.
طبق این گزارش، لواﺷﮏ ﺷﺮﮐﺖ ارس آذرﺑﺎﯾﺠﺎن با نام تجاری ارس ﺗﺮش، اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه ﻓﺮآوری ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ زردآﻟﻮ، آﻟﻮﭼﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ، ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻮه، آﻟﺒﺎﻟﻮزﻏﺎل اﺧﺘﻪ و آﻟﻮﭼﻪ ﻗﺮﻣﺰ با نام تجاری ﺳﺎﺗﮕﯿﻨﺎ، آﻟﻮﭼﻪ و …

ترش مزه های غیر بهداشتی را بشناسید

سلامت نیوز : روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای، اسامی برخی فرآورده های غذایی ترش مزه را به علت جعل یا نداشتن اسناد بهداشتی مورد نیاز، غیر مجاز اعلام کرد.
به گزارش سلامت نیوز، روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای علاوه بر معرفی برخی فرآورده های غذایی ترش مزه فاقد مستندات بهداشتی، از مردم خواست از خریداری آنها بپرهیزند.
بنا به این گزارش، ﻟﻮاﺷﮏ با نام تجاری ﺑﻠﻮچ، آﻟﻮﭼﻪ ﻓﺮآوری ﺷﺪه با نام های تجاری ﺑﻬﻨﺎزﺗﺮش ، ﻣﯽ ﺧﻮش، آﻟﻮﭼﻪ ﻓﺮآوری ﺷﺪه ذﻏﺎل اﺧﺘﻪ با نام تجاری ﺻبا، ﻟﻮاﺷﮏ روﻟﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ اورﻣﺎن با نام تجاری اورﻣﺎن و آﻟﻮﭼﻪ با نام تجاری ارﻏﻮان غیرمجاز اعلام شده است.
همچنین در این اطلاعیه، آﻟﺒﺎﻟﻮ ﻋﺴﻠﯽ با نام تجاری ﯾﺎﺳﯿﻦ و آﻟﻮﭼﻪ زردآﻟﻮ و ﺧﺸﮑﺒﺎر با نام تجاری ﻫﻔﺖ ﺳﺘﺎره به علت جعل اسناد مورد نیاز اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی به عنوان محصولات غیر مجاز برای عرضه و مصرف معرفی شده اند.
طبق این گزارش، لواﺷﮏ ﺷﺮﮐﺖ ارس آذرﺑﺎﯾﺠﺎن با نام تجاری ارس ﺗﺮش، اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه ﻓﺮآوری ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ زردآﻟﻮ، آﻟﻮﭼﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ، ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻮه، آﻟﺒﺎﻟﻮزﻏﺎل اﺧﺘﻪ و آﻟﻮﭼﻪ ﻗﺮﻣﺰ با نام تجاری ﺳﺎﺗﮕﯿﻨﺎ، آﻟﻮﭼﻪ و …
ترش مزه های غیر بهداشتی را بشناسید

Captcha

html, body {
height: 100%;
}

.form-captcha {
margin: 10px;
}

.header {
height: 63px;
background-color: white;
}

.middle {
height: 186px;
background-color: rgba(55, 171, 99, 0.75);
}

.bottom {
background-color: #f2f2f2;
position: absolute;
bottom: 0px;
top: 249px;
width: 100%;
}

.captcha_absolute {
width: 100%;
position: absolute;
top: 126px;
}

.captcha_div {
width: 485px;
margin: 0 auto;
box-shadow: 0 5px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.18), 0 0 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12);
background-color: white;
}

h4#text {
padding-top: 28px;
font-size: 24px;
line-height: 1.38;
color: #000000;
font-weight: bold;
font-family: Noto Sans;
width: 355px;
display: inline-block;
}

.cap_text {
width: 355px;
font-family: Noto Sans;
display: block;
font-weight: normal;
font-style: normal;
font-stretch: normal;
line-height: 1.65;
text-align: center;
color: #000000;
display: inline-block;
}

p.cap_note {
font-size: 22px;
border-bottom: 1px solid #d8d8d8;
padding-bottom: 20px;
}

.cap_mess {
font-size: 13px;
width: 390px
}

.form-group {
width: 100% !important;
text-align: center;
}

.powered_span {
position: absolute;
bottom: 15px;
width: 100%;
text-align: center;
height: 18px;
opacity: 0.45;
font-family: Noto Sans;
font-size: 13px;
font-weight: normal;
font-style: normal;
font-stretch: normal;
color: #1d1d1d;
}

.logo_shield {
padding-top: 33px;
}

#re-captcha {
width: 305px;
margin: 0 auto;
}

.form-captcha {
padding-bottom: 33px;
}

<!–
This whole tempalte goes to inside tags
Modify this file to add javascript or css files for your page from customize/static folder
Please, restart captcha server after your changes
systemctl restart imunify360-captcha
Example:

Add your custom css from customize/static/ folder

–>


Powered by Imunify360

silberwelt.info

is protected by Imunify360

We have noticed an unusual activity from your
IP 136.243.76.70 and blocked access to this website.

Please confirm that you not a robot

var onloadCallback = function () {

captchaWidget = grecaptcha.render(‘re-captcha’, {
‘sitekey’: ‘6LfIgxMUAAAAAJlz0dWgWND_WfrC-4j537pTNWXs’,
‘theme’: ‘light’,
‘callback’: check
});
};

function start_timer() {
var counter = 5; // seconds to wait

function count_down() {
if (counter >= 0) {
$(‘.count_down’).html(‘You will be redirected to your ‘ +
‘site in the ‘ + counter + ‘ seconds’);
}
if (counter == 0) {
window.location.reload();
}
counter–;
}

count_down();
setInterval(count_down, 1000);
}

function check(value) {
$.ajax({
type: ‘POST’,
url: ‘/check’,
data: {
‘captcha_value’: value
}
}).done(function (data) {
if (data[‘success’]) {
$(“#text”).text(
“IP ” + “136.243.76.70” + ” has been unblocked”
);
start_timer();
} else {
grecaptcha.reset(captchaWidget);

}
}).fail(function () {
console.log(arguments);
});
event.preventDefault();
}

12 واحد صنفی غیر بهداشتی ایلام در ایام نوروز تعطیل شدند

12 واحد صنفی غیر بهداشتی ایلام در ایام نوروز تعطیل شدند
ایلام – ایرنا – کارشناس مسئول بهداشت اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی مرکز بهداشت استان ایلام گفت: 12 مرکز عرضه و توزیع مواد عذایی، مکان عمومی و بین راهی متخلف در ایام تعطیلات نوروزی شناسایی و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.

12 واحد صنفی غیر بهداشتی ایلام در ایام نوروز تعطیل شدند

ایلام – ایرنا – کارشناس مسئول بهداشت اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی مرکز بهداشت استان ایلام گفت: 12 مرکز عرضه و توزیع مواد عذایی، مکان عمومی و بین راهی متخلف در ایام تعطیلات نوروزی شناسایی و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.
12 واحد صنفی غیر بهداشتی ایلام در ایام نوروز تعطیل شدند

خرید بک لینک

قریب به 500 هزار بازرسی بهداشتی از مراکز و اماکن عمومی در طرح نوروزی

قریب به 500 هزار بازرسی بهداشتی از مراکز و اماکن عمومی در طرح نوروزی
تهران- ایرنا- «سیدرضا غلامی» رئیس ستاد سلامت نوروزی مرکز سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی وزارت بهداشت تعداد مراکز و اماکن عمومی بازدید شده در طرح نوروزی را 491 هزار و 365 مورد اعلام کرد و گفت: تعداد مراکز و اماکن عمومی متخلف معرفی شده به مراجع قضایی 8456 مورد بوده است.

قریب به 500 هزار بازرسی بهداشتی از مراکز و اماکن عمومی در طرح نوروزی

تهران- ایرنا- «سیدرضا غلامی» رئیس ستاد سلامت نوروزی مرکز سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی وزارت بهداشت تعداد مراکز و اماکن عمومی بازدید شده در طرح نوروزی را 491 هزار و 365 مورد اعلام کرد و گفت: تعداد مراکز و اماکن عمومی متخلف معرفی شده به مراجع قضایی 8456 مورد بوده است.
قریب به 500 هزار بازرسی بهداشتی از مراکز و اماکن عمومی در طرح نوروزی

فروش بک لینک

روزانه 50 مسافر از خدمات رایگان بهداشتی در منطقه آزاد چابهار بهره مند می شوند

روزانه 50 مسافر از خدمات رایگان بهداشتی در منطقه آزاد چابهار بهره مند می شوند
چابهار- ایرنا- رئیس کمیته روابط عمومی، تبلیغات و برنامه های هنری ستاد اجرایی خدمات سفر سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار گفت: پایگاه اورژانس این منطقه در هر شبانه روز به طور متوسط به بیش از 50 مسافر نوروزی به صورت رایگان خدمات بهداشتی درمانی ارائه می دهد.

روزانه 50 مسافر از خدمات رایگان بهداشتی در منطقه آزاد چابهار بهره مند می شوند

چابهار- ایرنا- رئیس کمیته روابط عمومی، تبلیغات و برنامه های هنری ستاد اجرایی خدمات سفر سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار گفت: پایگاه اورژانس این منطقه در هر شبانه روز به طور متوسط به بیش از 50 مسافر نوروزی به صورت رایگان خدمات بهداشتی درمانی ارائه می دهد.
روزانه 50 مسافر از خدمات رایگان بهداشتی در منطقه آزاد چابهار بهره مند می شوند

دانلود فیلم

ورزش و زندگی

* خودکشی یک دانش آموز ۱۳ ساله در سرویس بهداشتی مدرسه * ۸۰۰ بلندگو در معابر تهران نصب می شود

خودکشی یک دانش آموز ۱۳ ساله در سرویس بهداشتی مدرسه
مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از خودکشی یک دانش آموز ۱۳ ساله در سرویس بهداشتی مدرسه خبر داد .
حسین پارساپور (مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه) در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با اعلام خبر خودکشی یک دانش آموز ۱۳ ساله در مدرسه اظهار داشت: یکی از دانش آموزان مقطع متوسطه اول پس از ورود به مدرسه، قبل از آغاز زنگ تفریح اول، برای رفتن به سرویس بهداشتی از معلم اجازه می گیرد و در آنجا به وسیل …

پرس نیوز